1/11/16

Meditation. Varanasi. Uttar Pradesh


Sadhus meditating on the ghats in Varanasi. Uttar Pradesh.