10/20/15

Sweet. Sangam. Uttar Pradesh


Sweet making in Sangam, near Allahabad. Uttar Pradesh.