8/10/15

Tea. Varanasi. Uttar Pradesh


Having a "Chai" near Manikarnika ghat in Varanasi, the main burning ghat. Uttar Pradesh.