4/10/15

Pilgrims. Pushkar. Rajathan


Pilgrims on the Ghats in Pushkar. Rajasthan.