3/23/15

Campment. Pushkar. Rajasthan


Camel men during the Pushkar mela. Rajasthan