1/22/13

Tree. Pushkar. Rajasthan

During the camel fair in Pushkar. Rajasthan
Buy image