2/7/12

Train. Chennai. Tamil Nadu


Pilgrims from Bihar waiting for a train inside Egmore Station in Chennai. Tamil Nadu.

Buy image