3/14/11

Camp. Pushkar. Rajasthan


Rajasthani around their fire during the Pushkar Mela

Buy image