9/5/08

Pankash. Varanasi. Uttar Pradesh


Pankash, a wrestler from Mirzapur training in a Kusti akhara in Varanasi