2/9/07

Holy Bath. Prayag. Ardh Khumbh Mela 2007A sadhu after having taken his holy bath in Prayag during the Ardh Khumbh Mela
Buy image